Huisregels

Kamer van Koophandel nummer 40123967

HUISREGELS van de Badmintonvereniging Rijnwaarden (BVR)

ALGEMEEN
Artikel 1

De vereniging treedt op als vertegenwoordigend lichaam voor de beoefenaren van de badmintonsport.

Artikel 2

Voor het bekleden van bestuursfuncties van de vereniging komen alleen actieve leden en leden van
verdienste in aanmerking.

Artikel 3

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 4

Door zijn toetreden tot de Nederlandse Badminton Bond onderwerpt de badmintonvereniging Rijnwaarden zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen en bepalingen van de Nederlandse Badminton Bond.

LEDEN
Artikel 5

Door zijn toetreden tot de badmintonvereniging Rijnwaarden onderwerpt ieder lid zich aan de bepalingen, genoemd in artikel 4 en aan de reglementen en bepalingen van de vereniging.

Artikel 6

Leden van de vereniging kunnen zijn actieve leden als bedoeld in de Statuten van de vereniging.

Artikel 7

a. Het verzoek tot lidmaatschap van de vereniging moet schriftelijk of mondeling worden
aangevraagd bij de ledenadministratie.
b. De aanvrager ontvangt daarna ter invulling het voor het lidmaatschap noodzakelijk
formulier.
c. Na het terugontvangen van het volledig ingevulde formulier wordt – bij aanvaarding door
het bestuur – een bericht van aanvaarding van het lidmaatschap verzonden aan de
aanvrager, ten bewijze van zijn/haar lidmaatschap. Bij een afwijzing wordt de reden mede-
gedeeld.
d. Bij aanvaarding van het lidmaatschap wordt het lid ingeschreven in het ledenbestand van de vereniging.

Artikel 8

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden. Het
Lidmaatschap kan op de 1e of 15e van elke maand ingaan.
b. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij het
Lidmaatschap met inachtneming van de opzegtermijn, artikel 9 punt a, is opgezegd.
c. Het lidmaatschap van de Nederlandse Badminton Bond loop van 1 januari tot en met 31
december.
d. Inschrijfgeld 1 maand contributie.

Artikel 9

a. Het lidmaatschap eindigt door:
1. Schriftelijke opzegging aan het bestuur of door overlijden;
2. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden per het nieuwe kalenderjaar
1 januari;
b. De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 kalendermaand.
c. 1. De plicht tot contributiebetaling aan de vereniging houdt op bij opzegging van het
lidmaatschap en met inachtneming van artikel 9 punt 1. en 2.
2. De plicht tot contributiebetaling aan de Nederlandse Badminton Bond houdt bij
opzegging van het lidmaatschap per 1 januari van het kalenderjaar, waarin geen
contributie aan de Nederlands Badminton Bond meer verschuldigd is.

HET BESTUUR
Artikel 10

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen:
1. Voorzitter;
2. Penningmeester;
3. Secretaris en
Zij worden door de Algemene Ledenvergadering uit de actieve leden en leden van verdienste
gekozen. De meerderheid van de bestuursleden, waaronder de voorzitter, dient meerderjarig
te zijn.
De leden van het bestuur treden af in een rooster van 4 jaar, maar zijn terstond herkiesbaar.

VERGADERINGEN
Artikel 11

Bestuursvergaderingen worden tenminste eenmaal gehouden binnen de twee maanden, of als een van de bestuursleden daarom verzoekt. Het bestuur neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 12

Kascontrolecommissie
a. De Algemene Ledenvergadering benoemt ieder jaar uit haar midden de leden van een
kascontrolecommissie. Deze heeft tot taak de boeken van de penningmeester te
controleren en daarover verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering.
b. De controle dient tenminste te omvatten:
– Het nagaan van de volledigheid van de geboekte uitgaven en ontvangsten;
– Het beoordelen of de bevoegdheden, zoals die in de Statuten van de vereniging voor
de penningmeester zijn omschreven, niet zijn overschreden;
– Het beoordelen of de gedane uitgaven en de ontvangsten in het door de
penningmeester opgestelde jaarverslag onder de juiste onderdelen zijn opgenomen;
c. Leden van het bestuur kunnen niet als lid van een kascontrolecommissie worden benoemd;
d. Een kascontrolecommissie bestaat uit twee leden,waarvan ieder jaar tenminste één lid
aftreedt volgens een door die commissie op te stellen rooster. Een aftredend lid is niet
terstond herkiesbaar.

Artikel 13

Deze huisregels kunnen slechts gewijzigd worden door de Algemene Ledenvergadering met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van

18 januari 2016